Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Tư, 09/12/2020, 22:44 [GMT+7]

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Nhân do nhận tặng cho bằng Giấy tay ngày 22/4/2013


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Nhơn và bà Phan Thị Liễu Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


Ngày 15/10/2020 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Nhân do nhận tặng cho bằng Giấy tay ngày 22/4/2013 đối với thửa đất số 10, tờ 08, diện tích 1268m2 nay là thửa 19, tờ 9, diện tích 1294m2 (Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn Nhơn và bà Phan Thị Liễu được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Nhân theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thu Vân do nhận chuyển quyền bằng Giấy tay năm 2002.


Kính gửi: Ông Lương Tuế và bà Lê Thị Hạnh Địa chỉ: Thôn Ninh Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


Ngày 17/9/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thu Vân do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2002 đối với thửa đất 679 tờ 6 diện tích 100m2 nay là thửa đất 15 tờ 38 diện tích 100,4m2 (theo bản đồ VN -2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Lương Tuế và bà Lê Thị Hạnh được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thu Vân theo quy định.


3. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Minh Thơ và bà Phùng Thị Bảy do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2002.


Kính gửi: Ông Nguyễn Hùng và bà Nguyễn Thị Một. Địa chỉ: Thôn Tân Dân 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.


Ngày 29/9/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Minh Thơ và bà Phùng Thị Bảy do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2002 đối với thửa đất 541; 573; 574; 575; 645; 646; 647; 648; 649; 739; 740; 741 tờ 04 nay là thửa đất 43; 42; 16; 25; 17; 52; 24; 48; 35; 11; 26; 15 tờ 29 (theo bản đồ VN - 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Hùng và bà Nguyễn Thị Một được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Ngô Minh Thơ và bà Phùng Thị Bảy theo quy định.


4. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Ngân và bà Nguyễn Thị Nở do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay ngày 20/3/2001.


Kính gửi: Hộ ông Lê Bình Anh và bà Cao Thị Nhạn, Địa chỉ: Thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Ngày 24/8/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Ngân và bà Nguyễn Thị Nở do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20/3/2001 đối với thửa đất số 365, tờ 10 (Bản đồ 201) nay là thửa đất số 39-1, tờ 17, diện tích 4493,3m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Bình Anh và bà Cao Thị Nhạn được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Ngân và
bà Nguyễn Thị Nở theo quy định.


5. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Tuấn và bà Trần Thị Huệ do nhận tặng cho bằng Giấy tay năm 2000.


Kính gửi: Ông Đỗ Tráo và bà Nguyễn Thị Trí Địa chỉ: Thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


Ngày 24/8/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách niêm yết công khai kèm theo). Do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa liên thông huyện Vạn Ninh chuyển đến.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Tuấn và bà Trần Thị Huệ do nhận tặng cho bằng Giấy tay năm 2000 đối với một phần thửa đất 461 tờ 11 diện tích 510m2 nay là thửa đất 209 tờ 27 diện tích 184,1m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Đỗ Tráo và bà Nguyễn Thị Trí được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Văn Tuấn và bà Trần Thị Huệ theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích