Thông báo mời thầu

Thứ Năm, 04/10/2018, 22:26 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Bên mời thầu: Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý  chợ thành phố Nha Trang.


    - Tên gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Vĩnh Thọ - Lần 2.


- Tên chợ đấu thầu: Chợ Vĩnh Thọ.


- Giá mời thầu: 255.500.000 đ/năm (Hai trăm năm mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng/năm).


- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.


- Đối tượng tham gia dự thầu: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.   Nhà thầu tham gia dự thầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.


- Phí đấu thầu: 500.000 đồng/hồ sơ dự thầu.


- Tiền ký quỹ bảo đảm dự thầu: 7.665.000 đồng. Hình thức bảo đảm: bằng tiền mặt.


- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 08 giờ ngày 08/10/2018 đến 16 giờ ngày 19/10/2018.


- Nơi bán và tìm hiểu HSMT: Phòng Tài chính-Kế hoạch TP Nha Trang.   Địa chỉ: 114 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3522379.


- Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (HSDT): từ 09 giờ ngày 12/10/2018 đến 09 giờ ngày 25/10/2018.


- Nơi nộp HSDT: Phòng Tài chính-Kế hoạch TP Nha Trang, 114 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa.


- Giá một bộ HSMT: 500.000 đồng/01 bộ.


- Thời gian, địa điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 25/10/2018 tại Phòng  Tài chính-Kế hoạch TP Nha Trang, 114 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa


    Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thành phố    Nha Trang kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu   theo thời gian và địa điểm nêu trên.


    

 

.

các thông tin tiện ích