Khánh Sơn: Các xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí nông thôn mới

Thứ Tư, 06/01/2021, 21:23 [GMT+7]

Khánh Sơn: Các xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí nông thôn mới

Đến cuối năm 2020, toàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) có 1 xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã 11 tiêu chí và 1 xã đạt 10 tiêu chí. So với năm 2019, có 2 xã tăng 1 tiêu chí, 1 xã tăng 2 tiêu chí và 1 xã tăng 3 tiêu chí, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí. Khánh Sơn phấn đấu đến năm 2025 có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, 4 xã đạt 15 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt 13 tiêu chí trở lên.


Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện hơn 154 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học (hơn 84 tỷ đồng); hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân (hơn 29 tỷ đồng); đầu tư công trình bảo vệ môi trường gần 4,5 tỷ đồng… Trong quá trình thực hiện, huyện đã lồng ghép với các chương trình, dự án của trung ương và của tỉnh để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 5 năm qua, toàn huyện có hơn 2.100 lao động nông thôn được đào tạo nghề, khoảng 5.000 lao động được giải quyết việc làm mới.


ĐINH LUẬN
 

.

các thông tin tiện ích