Lập nhiều di chúc, bản nào có hiệu lực?

Thứ Ba, 26/04/2022, 23:05 [GMT+7]

Lập nhiều di chúc, bản nào có hiệu lực?

Hỏi: Mẹ tôi lập di chúc từ năm 2017 và đã gọi các con đến để công bố di chúc. Tuy nhiên sau đó, bà lại sửa đổi di chúc nhưng lại không thông báo cho các con mà cất trong tủ. Đến khi mẹ tôi mất, mọi người mới phát hiện được bản di chúc này. Tôi được biết khi lập di chúc, người lập phải đảm bảo đáp ứng các quy định để di chúc được xem là hợp pháp. Vậy một người có được lập nhiều di chúc không? Nếu có thì bản di chúc nào có hiệu lực?


(Lê Thị Thanh Xuân, Vạn Ninh)Trả lời: Theo Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Đồng thời, khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.


Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật không cấm việc một người lập nhiều di chúc cho nhiều phần tài sản. Trong trường hợp một tài sản được nhắc đến trong nhiều bản di chúc thì bản di chúc sau cùng sẽ được xem là có hiệu lực.  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014, khi một di chúc được công chứng, chứng thực sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện. Như vậy, người lập di chúc cũng có thể sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập bất cứ lúc nào hoặc lập di chúc mới thay thế cho bản cũ.


Luật gia Minh Hương

.

các thông tin tiện ích