Có thể sửa đổi di chúc đã được công chứng?

Chủ Nhật, 11/07/2021, 23:28 [GMT+7]

Có thể sửa đổi di chúc đã được công chứng?

- Hỏi: Bản di chúc đã được công chứng, nay tôi muốn sửa đổi một số nội dung được không, thủ tục thế nào?


Trương Đình
(xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


- Trả lời: Bộ luật Dân sự quy định, di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế, tức thời điểm người có tài sản chết. Vì vậy, khi di chúc chưa phát sinh hiệu lực người lập di chúc vẫn có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực. Nếu người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Trường hợp một người chết để lại nhiều bản di chúc có nội dung khác nhau đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.


Với những quy định của pháp luật nêu trên, ông có thể sửa đổi di chúc đã lập trước đây hoặc làm di chúc mới thay thế.


Theo quy định của Luật Công chứng, di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp bản di chúc đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích