Đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình: Cần được quan tâm

Thứ Tư, 11/03/2020, 23:28 [GMT+7]

Đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình: Cần được quan tâm

Công tác gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động về công tác này gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực ở cơ sở.
 
Chú trọng tuyên truyền
 
Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, để làm tốt công tác gia đình đòi hỏi phải có lực lượng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập. Chính vì vậy, hàng năm, sở đã mở các lớp tập huấn, hội nghị báo cáo viên, hỗ trợ hoạt động cho các câu lạc bộ gia đình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, các đơn vị tư vấn pháp luật… nhằm bổ sung kiến thức, triển khai kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

 

 Hàng năm, các đơn vị, xã, phường tổ chức hội thi nấu ăn hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam.
Hàng năm, các đơn vị, xã, phường tổ chức hội thi nấu ăn hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, sở còn tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường nghiên cứu đổi mới những nội dung, hoạt động phù hợp, cử cán bộ đến từng cơ sở nắm bắt tình hình, từ đó có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Những hoạt động thực tiễn đó không chỉ góp phần nâng cao năng lực công tác mà còn xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ sở, thành phố, thị xã, huyện đến cơ sở nhiệt tình, có trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả.
 
Mặt khác, nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác gia đình được triển khai và nhân rộng, góp phần phát huy vai trò và tầm quan trọng của gia đình đối với cộng đồng xã hội. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình được các cấp tạo điều kiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
 
Vẫn Còn hạn chế 
 
Những năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phát huy tính năng động, sáng tạo, sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại cơ sở. Theo ông Hoa, công tác gia đình có nhiều việc cần điều tra đến tận cơ sở, tận gia đình, như: 17 chỉ số về công tác gia đình, 25 chỉ số về phòng, chống bạo lực gia đình; việc triển khai các mô hình, hướng dẫn và triển khai hoạt động của các loại hình câu lạc bộ về gia đình; tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và đặc biệt là các bộ luật liên quan đến gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cơ sở còn kiêm nhiệm nên kết quả thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình vẫn còn hạn chế nhất định, hiệu quả chưa cao. Cụ thể, công tác báo cáo chưa kịp thời, thống kê và số liệu chưa chính xác, thiếu thông tin; kinh phí để tổ chức các hoạt động về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở một số địa phương, nhất là các huyện miền núi còn hạn hẹp nên chưa có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. 
 
Ngoài ra, để tuyên truyền cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có ý thức xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc thông qua các văn bản pháp luật về công tác gia đình cũng như kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới... là công tác “mưa dầm thấm lâu”; ngoài việc tuyên truyền trên báo chí, hệ thống phát thanh của xã, phường còn phải tuyên truyền đến tận các gia đình. Thế nhưng, hiện nay, toàn tỉnh chỉ có 137 cán bộ văn hóa - xã hội kiêm nhiệm công tác gia đình ở 137 xã, phường, thị trấn, chưa có đội ngũ cộng tác viên chuyên trách nên công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa thực sự hiệu quả. “Thời gian tới, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng lực lượng cộng tác viên gia đình và xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho cộng tác viên gia đình ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình”, ông Hoa cho biết. 
 
Trong năm 2020, Sở Văn hóa - Thể thao sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
THANH TRÚC
 
.

các thông tin tiện ích