09:12, 08/12/2022

Dự kiến tháng 7-2023: Tỉnh Khánh Hòa sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Tại kỳ họp, Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đã được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận kỹ và thống nhất thông qua. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết:

Tại kỳ họp, Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa đã được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận kỹ và thống nhất thông qua. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết:

 

Ảnh: Thành An

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh


Triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt công tác khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện quy định của Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho phép tỉnh được phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động nguồn lực, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng và được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023.


- Xin ông giới thiệu một số nét chính về trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh năm 2023?


- Trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các công trình, dự án thuộc danh mục dự án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội (khoảng 32.090 tỷ đồng); kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được HĐND tỉnh thông qua, với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là 6.814 tỷ đồng, trong đó có 1.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu. Đây là trái phiếu nghĩa vụ chung, được phát hành để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ ngân sách tỉnh. Việc sử dụng nguồn vốn này đảm bảo theo quy định của Nghị quyết số 55 của Quốc hội, phải đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.


- Dự kiến thời gian nào sẽ phát hành trái phiếu này, thưa ông?


- Dự kiến, trái phiếu sẽ được tập trung phát hành một đợt vào tháng 7-2023; khối lượng trái phiếu phát hành trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng; có 2 kỳ hạn 7 năm và 10 năm, cơ cấu cụ thể từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành; mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng; lãi suất phát hành do UBND tỉnh quyết định căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.


- Xin ông cho biết phương án bố trí thanh toán trái phiếu?


- Nguồn thanh toán nợ gốc, lãi, chi phí khác liên quan đến trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. UBND tỉnh cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn; hoàn trả nợ gốc 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành, lãi trái phiếu được thanh toán theo định kỳ 1 năm/lần. Nợ gốc và lãi trái phiếu được thanh toán qua Trung tâm lưu ký chứng khoán theo danh sách trái chủ đăng ký.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)