Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới

Chủ Nhật, 18/09/2022, 22:16 [GMT+7]

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản số 1727 triển khai Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14; củng cố, nâng cao vị thế của các cấp Hội Luật gia; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội Luật gia các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động. Hội Luật gia tỉnh lãnh đạo các cấp hội phát huy vai trò phản biện xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở; chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Các sở, ban, ngành, địa phương tạo thuận lợi để Hội Luật gia các cấp hoạt động; nghiên cứu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của hội; thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích