08:09, 21/09/2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm: Khai mạc lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm vừa khai mạc lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2022. Trong thời gian tập huấn, 178 đội viên tự vệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị - pháp luật với các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; ...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lâm vừa khai mạc lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2022. Trong thời gian tập huấn, 178 đội viên tự vệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị - pháp luật với các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam trong tình hình mới. Về phần huấn luyện quân sự chung, các đội viên tự vệ được huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, phòng thủ dân sự, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến đấu bảo vệ mục tiêu…


Tuyết Trinh