Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Thứ Năm, 18/02/2021, 22:41 [GMT+7]

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh và triển khai thi hành luật. Sở Tư pháp cũng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của các sở, ban, ngành và việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời phát hiện sai sót, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh.
 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác giám định tư pháp để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới phù hợp. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, công chức các sở, ngành quản lý về giám định tư pháp; rà soát, lập hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp trên các lĩnh vực; ra quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích