UBND tỉnh: Chỉ đạo triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thứ Hai, 25/01/2021, 22:47 [GMT+7]

UBND tỉnh: Chỉ đạo triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến ngày 31-12-2020 để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử; tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về bầu cử. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức triển khai công tác bầu cử theo kế hoạch của cấp mình và của Ủy ban Bầu cử tỉnh; chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn; có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở địa phương và tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên mục, trang tin riêng để tuyên truyền về cuộc bầu cử…


H.Đ

.

các thông tin tiện ích