Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ Tư, 01/07/2020, 23:40 [GMT+7]

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

. Đại tá Trịnh Việt Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Xin ông cho biết kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nhiệm kỳ qua?

 


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII đề ra. Kết quả nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận và tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT). Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự, trọng tâm là: Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các nghị định của Chính phủ về KVPT.

 

Bên cạnh đó, triển khai nhiều giải pháp nhằm tổ chức và nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập về động viên cấp huyện… Đồng thời, lãnh đạo phát huy tốt vai trò của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tiềm lực, sức mạnh quân sự trong KVPT; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có tiến bộ; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 23,28% (chỉ tiêu 22,5%, tăng 1,13% so với nhiệm kỳ trước), chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 94,12% (tăng 16,75% so với nhiệm kỳ trước). Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập sát thực tế, chất lượng xây dựng chính quy chuyển biến tích cực. Kết quả huấn luyện các đối tượng hàng năm 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi. Việc huy động lực lượng, phương tiện giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả; đặc biệt LLVT tỉnh đã tham gia tích cực khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (năm 2017), bão số 8, 9 (năm 2018) và phòng, chống dịch Covid-19.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện

 

- Để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quan tâm triển khai các mặt công tác đảng, công tác chính trị như thế nào, thưa ông?


- Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật trong LLVT tỉnh; kịp thời định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những diễn biến mới, khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, 100% tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các biện pháp thực hiện cuộc vận động; từ đó, tạo sự lan tỏa tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng; trở thành động lực to lớn, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong LLVT tỉnh, giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

 

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, triển khai toàn diện các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định của cấp trên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm, xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Hàng năm, 100% đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, qua đó góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách của quân nhân cách mạng, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật Đảng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 208 đảng viên trong hạ sĩ quan - binh sĩ.

 

Quân khu V kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội hỗn hợp 90.

Quân khu V kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội hỗn hợp 90.

 

- Xin ông cho biết phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới?


- Chủ đề của đại hội lần này là “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới” đã thể hiện khái quát, cô đọng định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng KVPT tỉnh và các địa phương vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, mẫu mực, trách nhiệm, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự tốt.


Những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong nhiệm kỳ tới tạo cho Đảng bộ, LLVT tỉnh nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Đảng ủy Quân sự tỉnh tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. 


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích