Hội nghị giao ban Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 12/09/2019, 23:06 [GMT+7]

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng

Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa


- Thưa ông, ngày 13-9, tại TP. Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2019, xin ông cho biết mục đích và chủ đề của hội nghị năm nay?

 

- Hơn 20 năm qua, Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên hàng năm đã diễn ra luân phiên ở các tỉnh trong khu vực. Hội nghị giao ban năm 2019 là lần đầu tiên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức. Hội nghị là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảng ở Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm qua 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn của mỗi tỉnh, thành phố cũng như trong toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

 
Đồng chí Lương Kiên Định trao cờ cho các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối  đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018).

Ông Lương Kiên Định trao cờ cho các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018).

 

Ngoài việc kế tục mục đích xuyên suốt qua các lần hội nghị giao ban trước, hội nghị giao ban năm 2019 có một số điểm mới. Các hội nghị trước đây, cả 18 thành viên đều là đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. Lần này, trong 18 đơn vị thành viên, có 11 đơn vị vẫn là đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố, 7 đơn vị còn lại đã có sự hợp nhất giữa 2 đảng ủy khối (các cơ quan và doanh nghiệp) để trở thành đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh. Vì vậy, tại hội nghị này, ngoài nội dung tham luận, thảo luận về các vấn đề công tác xây dựng đảng trong khối cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận - đoàn thể, sẽ còn bàn về các vấn đề công tác xây dựng đảng và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Chủ đề hội nghị năm nay có nội dung mang tính thời sự của các Đảng ủy Khối, đó là “Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.  


- Theo chủ đề hội nghị vừa nêu, xin ông cho biết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa làm được những gì sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18?


- Nghị quyết số 18 là chủ trương quan trọng của Đảng, là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch số 81 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 để các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng ủy Khối bám sát chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình triển khai, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18: Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy được thực hiện từ đầu năm 2019; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh giảm 13 đầu mối trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đều đã có đề án, kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ cấp phó các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy giảm 2; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 5 cấp phó. Đối với các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước đều thực hiện số lượng cấp phó theo đúng quy định; số lượng các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 4 đầu mối. Tổng số đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh giảm 14 đơn vị.


Do các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ cùng Đảng ủy Khối làm tốt công tác tư tưởng và biết gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nên quá trình thực hiện nghị quyết cơ bản có sự đồng thuận cao từ cả phía các tập thể, cá nhân được bố trí, sắp xếp để cơ quan, đơn vị, tổ chức được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, đã có nhiều tấm gương đẹp của cán bộ trưởng, phó cấp phòng ở các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất tinh gọn số lượng phòng ban, tuy có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý nhưng đã tự nguyện chọn phương án chuyển làm chuyên viên để chờ nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ để không ảnh hưởng đến sự phát triển của các đồng nghiệp là cán bộ trẻ (như ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Nhiều đơn vị mới hợp nhất từ nhiều đơn vị cũ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tạo được khí thế mới trong tinh thần đoàn kết cùng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chung (như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế, hình thành từ việc sáp nhập 5 trung tâm thuộc sở). Nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị và của ngành trong tình hình mới (tiêu biểu có Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế)...


Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 còn thể hiện qua việc chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để từ đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, tránh “hành chính hóa” hoạt động, “công chức hóa” cán bộ, đồng thời tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị trong khối thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, ngày càng chuyên nghiệp và được đẩy mạnh; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


- Thưa ông, là đơn vị đăng cai, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng điều gì ở hội nghị giao ban lần này?


- Chúng tôi đăng cai tổ chức hội nghị với mong muốn Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực có dịp trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, trong đó, có việc hợp nhất giữa đảng bộ khối các cơ quan và khối doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ bấy lâu nay của từng đơn vị thành viên có được những gợi ý xử lý, giải quyết. Hội nghị còn là dịp để Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên thắt chặt thêm tình đoàn kết, thân ái; đồng thời là dịp để chúng ta giới thiệu với bạn bè trong khu vực hình ảnh của Nha Trang - Khánh Hòa trong quá trình đổi mới, phát triển.


- Xin cảm ơn ông!


P.V (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích