Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Thứ Tư, 06/06/2018, 22:39 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”.


Nội dung kế hoạch: Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản để triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; cụ thể hóa Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; xây dựng quy chế đối thoại với nhân dân, thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân định kỳ; chính quyền các cấp phải có kế hoạch đi cơ sở ít nhất 1 lần/quý; rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công người đứng đầu phụ trách công tác dân vận; thực hiện hiệu quả công tác dân tộc - tôn giáo; triển khai hiệu quả đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng và đất nước; tập trung xây dựng mô hình, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiên tiến…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích