08:11, 02/11/2020

Đến năm 2025, phấn đấu 95% dân số được bao phủ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320 về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ có 45% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và 95% dân số được bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT)...


Ðể đạt được những mục tiêu nêu trên, BHXH Việt Nam đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, bảo đảm giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.


Ðể phát triển đối tượng tham gia, ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp từng nhóm đối tượng. Trong đó, sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ...


T.K