Phê duyệt kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

Thứ Ba, 30/11/2021, 20:44 [GMT+7]

Phê duyệt kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí (MTKK) giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch xác định mục tiêu là tăng cường công tác quản lý chất lượng MTKK thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo, dự báo chất lượng không khí nhằm cải thiện chất lượng MTKK và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.


Nhiệm vụ và giải pháp đề ra là hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng MTKK; phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải; hoàn thiện cơ chế tài chính, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất lượng MTKK; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ MTKK; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng MTKK.


Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên sẽ do các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề án được giao chủ trì, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


CHÍ TRUNG

 

.

các thông tin tiện ích