Khánh Vĩnh: Giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong chăn nuôi, sản xuất

Thứ Năm, 08/04/2021, 23:02 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong chăn nuôi, sản xuất

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khánh Vĩnh vừa thành lập đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất trên địa bàn huyện.


Đơn vị chịu sự giám sát là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn. Đoàn sẽ giám sát tình hình tiếp thu những đề xuất, kiến nghị và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất trên địa bàn huyện đã được Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kết luận tại báo cáo giám sát về vấn đề này trong năm 2016, 2017. Bên cạnh đó, đoàn cũng giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.


H.P

.

các thông tin tiện ích