Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Thứ Hai, 07/10/2019, 22:01 [GMT+7]

Kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết 76/NQ-CP; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết; xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống thiên tai phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực.
 
Nội dung của kế hoạch gồm: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm soát việc đảm bảo an toàn trước thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức hiện có, không tăng thêm đầu mối và biên chế.Đồng thời, đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai.
 
T.K
.

các thông tin tiện ích