05:06, 08/06/2022

Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, trong đó chú trọng giáo dục phổ thông môn Tiếng Êđê và Tiếng Raglai; tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các điều kiện dạy học có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Êđê và tiếng Raglai cho học sinh; gìn giữ và phát triển tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các DTTS, nâng cao chất lượng dạy học tiếng DTTS, trong đó chú trọng tiếng Êđê và tiếng Raglai trong Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030.


Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là phải bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch đồng bộ, hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Êđê; bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học cấp tiểu học đối với tiếng Êđê sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, phê duyệt; đảm bảo đủ giáo viên dạy tiếng Êđê, 45% giáo viên dạy tiếng Êđê có trình độ chuẩn được đào tạo, 100% giáo viên dạy tiếng Êđê được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng Êđê được bồi dưỡng nâng cao năng lực. Đến năm 2030, hoàn thành các mục tiêu tương tự đối với tiếng Raglai.


Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.


T.K