Thực hiện đồng bộ và hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

Chủ Nhật, 12/07/2020, 22:29 [GMT+7]

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch đã xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thuộc tỉnh thực hiện đồng bộ và hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thuộc tỉnh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia.


K.D

.

các thông tin tiện ích