Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Tư, 18/05/2022, 05:15 [GMT+7]

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN VẠN NINH THÔNG BÁO

 

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Trật và bà Thái Thị Hoa do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 18/3/2000


Kính gửi: Hộ ông Võ Tấn Danh và bà Nguyễn Thị Rớt.


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Bắc , xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Trật và bà Thái Thị Hoa do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 18/3/2000 đối với thửa đất số 777, tờ bản đồ số 03 nay là thửa đất số 83, tờ bản đồ số 12, diện tích: 3429m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Võ Tấn Danh và bà Nguyễn Thị Rớt được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Trật và bà Thái Thị Hoa theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Lan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Bạch Thông và bà Đinh Thị Chơi ngày 20/5/2004


Kính gửi: Hộ ông Bạch Thông và bà Đinh Thị Chơi


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Nam, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Lan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20/5/2004 đối với thửa đất số: 177, tờ bản đồ số: 31 tại Thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho Hộ ông Bạch Thông và bà Đinh Thị Chơi được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Lan theo quy định.


3. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Lan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Bạch Thông và bà Đinh Thị Chơi ngày 20/5/2004


Kính gửi: Hộ ông Bạch Thông và bà Đinh Thị Chơi


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Nam, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Lan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20/5/2004 đối với thửa đất số: 58, tờ bản đồ số: 14 tại Thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho Hộ ông Bạch Thông và bà Đinh Thị Chơi được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Thị Lan theo quy định.


4. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Thái và bà Phan Thị Mận do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 30/5/2001.


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn An và bà Nguyễn Thị Đắng.


Địa chỉ: Thôn Phú Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Thái và bà Phan Thị Mận do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 30/5/2001 đối với một phần thửa đất số 77, tờ bản đồ số 16 nay là thửa đất số 205, tờ bản đồ số 40, diện tích: 405,8m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn An và bà Nguyễn Thị Đắng được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Thái và bà Phan Thị Mận theo quy định.


5. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lưu Thị Lê Thảo do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 28/09/2009


Kính gửi: Ông Trần Văn Toàn và bà Lê Thị Xuân Sang


Địa chỉ: Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lưu Thị Lệ Thảo do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày
28/09/2009 đối với thửa đất số 899, tờ bản đồ số 02 nay là thửa đất số 29, tờ bản đồ số 5, diện tích: 98.5m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Ông Trần Văn Toàn và bà Lê Thị Xuân Sang được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho Bà Lưu Thị Lệ Thảo theo quy định.


6. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lân và bà Cao Thị Liên do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Nguyễn Kim Trọng và bà Trương Thị Xẩm ngày 28/5/2010


Kính gửi: Hộ ông Trần Kim Trọng và bà Trương Thị Xẩm


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lân và Cao Thị Liên do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay
ngày 28/5/2010 đối với một phần thửa đất số: 274, tờ bản đồ số 08 nay là thửa 299, tờ bản đồ số: 29 tại
Thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Trần Kim Trọng và bà Trương Thị Xẩm được biết nội dung nêu trên.


Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông ông Nguyễn Văn Lân và Cao Thị Liên theo quy định.

.

các thông tin tiện ích