Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh thông báo mời thầu

Thứ Sáu, 20/07/2018, 23:01 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh


Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0258.3790274 – 0258.3790899; fax: 0258.3790011


2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý X-Quang số hóa


3. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa


4. Giá gói thầu: 830.000.000 đồng


5. Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý X-Quang số hóa cho Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh.


6. Tên dự án: Đầu tư hệ thống xử lý X-Quang số hóa.


7. Nguốn vốn: Nguồn kinh phí quỹ phát triển sự nghiệp. Hình thức thanh toán trả chậm trong 24 tháng.


8. Hình thức chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước


9. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.


10. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ ngày 23-7-2018 đến trước 10 giờ ngày 3-8-2018.


11. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính quản trị-Tổ chức cán bộ, Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh. Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3790274.


12. Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).


13. Bảo đảm dự thầu: 8.300.000 đồng; Bằng thư bảo lãnh hoặc bằng tiền mặt.


14. Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 3-8-2018.


Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích