Thống nhất nhiệm vụ nông thôn mới năm 2021

Thứ Sáu, 05/03/2021, 22:56 [GMT+7]

Thống nhất nhiệm vụ nông thôn mới năm 2021

Sáng 5-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2021.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã NTM. Dự kiến năm 2020 sẽ có thêm 7 xã NTM và 2 xã NTM nâng cao (do đến nay tỉnh chưa ban hành quyết định công nhận). Theo kế hoạch đăng ký của các địa phương, năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 5 xã NTM gồm: Vạn Khánh (Vạn Ninh); Ninh Xuân, Ninh Lộc (Ninh Hòa); Diên Tân (Diên Khánh); Suối Cát (Cam Lâm) và 4 xã NTM nâng cao gồm: Diên An, Diên Điền (Diên Khánh); Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây (Cam Lâm). Nhu cầu vốn đầu tư cho 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM và 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đầu tư từng bước cho các xã đăng ký đạt chuẩn cho các năm gần kề năm 2021; đầu tư cho các xã khó khăn, chưa đạt tiêu chí giao thông, thủy lợi, nước sạch tổng cộng khoảng 130 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 50 tỷ đồng.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất về nhiệm vụ và danh mục đầu tư NTM 2021. Ông đề nghị các địa phương phải xây dựng xong kế hoạch NTM giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND cùng cấp thông qua, hoàn thành báo cáo tỉnh trong tháng 3-2021; quan tâm hơn nữa việc duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn đối với các xã đã đạt NTM; đẩy mạnh xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm; tập trung xây dựng danh mục đầu tư, nhiệm vụ cụ thể của từng năm, của cả giai đoạn về thực hiện chương trình NTM. Ông giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ đối với huyện NTM, huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu; chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương liên quan để rà soát, tham mưu tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn NTM trong giai đoạn này.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích