Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 15/10/2017, 21:57 [GMT+7]

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Hội đồng quản trị của công ty gồm 5 thành viên giữ các chức vụ và kiêm nhiệm trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc ban, kế toán trưởng. Các thành viên này ngoài tiền lương hàng tháng được hưởng từ chức vụ công việc còn nhận khoản thu nhập thù lao do làm thành viên hội đồng quản trị mà cổ đông quyết định chi trả vào hàng năm. Vậy, khoản thu nhập cho việc làm thành viên hội đồng quản trị có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 2.5(d), Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015) quy định về chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:


Trong trường hợp các thành viên hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì khoản thù lao trả cho những người này mới không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Còn trường hợp công ty theo như trình bày có các thành viên của hội đồng quản trị đều trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ở các vị trí khác nhau thì khoản thù lao chi trả hàng năm cho các thành viên hội đồng quản trị không bị ràng buộc bởi quy định trên và vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của công ty.


Hồng Phượng
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích