09:08, 30/08/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính, ngân sách

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo nguyên tắc vốn ngân sách nhà nước phải được quản lý, sử dụng minh bạch, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo nguyên tắc vốn ngân sách nhà nước (NSNN) phải được quản lý, sử dụng minh bạch, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.


Triển khai nghiêm túc


Theo đó, công tác kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN tập trung vào các nội dung: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra; công tác kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính nội bộ năm 2021; công tác đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN. Đồng thời, kiểm tra về các nội dung: Kiểm soát chi thường xuyên; kiểm soát chi đầu tư; xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; cải cách hành chính; đảm bảo an toàn thông tin; kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra; giám sát việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua dịch vụ công và công tác báo cáo định kỳ.

 

Công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa trao đổi nghiệp vụ.

Công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa trao đổi nghiệp vụ.


Công tác thanh tra chuyên ngành tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của KBNN và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Nội dung các cuộc thanh tra chuyên ngành của KBNN Khánh Hòa luôn đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực quan trọng, có nhiều khả năng xảy ra các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng để phòng ngừa và phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. KBNN Khánh Hòa đặc biệt chú trọng vào thanh tra, kiểm tra công tác chi NSNN cho hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành… của các đơn vị sử dụng NSNN.

 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thanh tra chuyên ngành của hệ thống KBNN, Phòng Thanh tra - Kiểm tra, KBNN Khánh Hòa đã triển khai thành công tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Thông qua tiện tích này, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra được cấp user (người sử dụng) có quyền tra cứu dữ liệu chương trình dịch vụ công trực tuyến nhằm phát hiện những sai sót trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến và chứng thư số. Hệ thống này cũng nhận diện và cảnh báo kịp thời những trường hợp user đã lâu không sử dụng để thu hồi theo quy định, qua đó chấn chỉnh các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Khánh Hòa. Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát là cách làm mới trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, là bước khởi đầu cùng hệ thống KBNN thực hiện điện tử hóa công tác kiểm tra, giám sát, hướng tới kiểm tra theo phương thức điện tử, phù hợp với lộ trình thực hiện KBNN điện tử, hướng tới KBNN số.


Qua công tác thanh tra, kiểm tra, KBNN Khánh Hòa đã kết hợp thông tin, tuyên truyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo các quy định mới của pháp luật; kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra có kết luận, kiến nghị thanh tra ban hành có tính thuyết phục, xây dựng được tín nhiệm, tạo sự đồng thuận cao đối với các đơn vị sử dụng NSNN; các sai phạm được khắc phục nghiêm túc nhanh chóng. Nhờ đó ý thức chấp hành kỷ cương, pháp luật trong quản lý tài chính ngân sách của tập thể, cá nhân ngày càng được nâng cao. Đoàn thanh tra chuyên ngành của KBNN Khánh Hòa đã giúp đơn vị được thanh tra rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính như: Công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ đảm bảo tính pháp lý của các hồ sơ thanh toán trong chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản; cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị chặt chẽ, công khai và minh bạch hơn trong quản lý tài chính.


Đổi mới, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra


Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, KBNN sẽ không còn giao nhận hồ sơ thủ công, mọi giao dịch qua hệ thống KBNN đều được số hóa. Thời gian tới đây, hệ thống KBNN sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán tiền kiểm sang hậu kiểm trong cơ chế quản lý rủi ro. Theo đó, nhiều khoản chi NSNN qua KBNN sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và công tác hậu kiểm được giao cho công tác thanh tra chuyên ngành KBNN thực hiện. Công tác hậu kiểm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo các khoản chi NSNN đúng chế độ và đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, KBNN Khánh Hòa sẽ tăng cường lực lượng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra; đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, thanh tra phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và hiện đại hóa hoạt động KBNN.


Thời gian tới, KBNN sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán sang phương thức kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ; tăng cường quản lý rủi ro, quản lý giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số nhằm cảnh báo sớm rủi ro, phát hiện kịp thời các tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chính sách chế độ quản lý của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động KBNN.

 

8 tháng năm 2022, Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó 10 cuộc kiểm tra tại 7 KBNN trực thuộc và 3 phòng nghiệp vụ thuộc KBNN Khánh Hòa, 3 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng NSNN, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra. Đồng thời, thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc KBNN Khánh Hòa.


NGUYỄN ĐỨC MẠO