09:08, 28/08/2022

8 tháng, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 111.980 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, đến cuối tháng 8, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 111.980 tỷ đồng, tăng 22,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam 109.390 tỷ đồng, tăng 21,91%; huy động bằng ngoại tệ 2.590 tỷ đồng, tăng 49,71%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, đến cuối tháng 8, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 111.980 tỷ đồng, tăng 22,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam 109.390 tỷ đồng, tăng 21,91%; huy động bằng ngoại tệ 2.590 tỷ đồng, tăng 49,71%.


Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 8 ước đạt 110.240 tỷ đồng, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ bằng đồng Việt Nam 103.570 tỷ đồng, tăng 10,7%; dư nợ bằng ngoại tệ 6.670 tỷ đồng, tăng 29,06%. Doanh số cho vay 8 tháng ước đạt 105.874 tỷ đồng, tăng 23,19% so với cùng kỳ năm trước.


Các chi nhánh tổ chức tín dụng tích cực triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất thấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ chương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.


H.DUNG