11:07, 25/07/2022

Triển khai hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Thông tư 04 ngày 11-7-2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; ....

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Thông tư 04 ngày 11-7-2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu tham mưu nội dung, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-8-2022.


Theo Thông tư 04, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định); người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.


Nội dung hỗ trợ đối với trồng trọt là giống, phân bón, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch...; đối với chăn nuôi là con giống, chuồng trại, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi…; đối với nuôi trồng thủy sản là giống, thức ăn, vắc xin, hóa chất xử lý môi trường nuôi, lồng bè…; khai thác ngư nghiệp được hỗ trợ hầm bảo quản thủy sản khai thác trên tàu cá, ngư cụ đánh bắt. Về lâm nghiệp, được hỗ trợ giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; đối với diêm nghiệp là vật tư, công cụ, dụng cụ trong sản xuất, chế biến muối.


Ngoài ra, Nhà nước sẽ tập trung hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn; kỹ năng quản lý tiêu thụ nông sản; truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm; kỹ năng sử dụng lương thực thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các đối tượng nêu trên.


H.Đ