Tăng cường phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

Thứ Ba, 13/10/2020, 23:09 [GMT+7]

Tăng cường phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 10-7 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về đầu tư trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, kiến nghị của nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện đúng theo trình tự thủ tục được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật; tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội trình bày ý kiến trước khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, cần tham vấn ý kiến của các bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và các cơ quan có liên quan để bảo đảm chặt chẽ, hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.


UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong rà soát, đánh giá công tác quản lý đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm; đề xuất giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác này; tập hợp, lưu giữ thông tin về các cam kết và thỏa thuận đầu tư, các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư; thường xuyên rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, phải tiếp tục hoàn chỉnh, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, tổng hợp những mâu thuẫn, chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế trong quá trình triển khai thi hành.


V.K

.

các thông tin tiện ích