Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa

Thứ Hai, 12/10/2020, 21:44 [GMT+7]

Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chỉ thị 37 ngày 29-9 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.


Theo đó, UBND tỉnh yêu các các địa phương, đơn vị liên quan chủ động tổ chức thực hiện Chỉ thị 37 theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.


Chỉ thị 37 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ nhằm phát huy thế mạnh vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, sớm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, các nhiệm vụ tập trung vào: Giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19; nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách theo hướng tạo điều kiện và hỗ trợ hơn nữa đối với vận tải thủy nội địa; tập trung nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia, vùng, tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đến vận tải thủy nội địa; quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; khuyến khích, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư phát triển cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa nhằm phát triển đội tàu vận tải với chất lượng ngày càng cao, cơ cấu hợp lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng…


Mạnh Hùng

.

các thông tin tiện ích