Nghiệm thu đề tài "Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa"

Thứ Ba, 29/06/2021, 21:31 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài "Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa"

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức họp trực tuyến đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa”, do Tiến sĩ Phạm Bích Ngọc - Trung tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội làm chủ nhiệm.


Qua 17 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt; có một số sản phẩm vượt trội so với đặt hàng. Đề tài đã giải quyết một số vấn đề lý luận cơ bản về mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng; tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phân tích và đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ bền vững của du lịch có sự tham gia của cộng đồng; rút ra những bài học kinh nghiệm cho Khánh Hòa. Bên cạnh đó, đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm du lịch; khảo sát, xây dựng mô hình mẫu và tổ chức triển khai thí điểm hai mô hình về du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng ở Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) và Diên Xuân (huyện Diên Khánh). Đề tài được hội đồng đánh giá, xếp loại đạt.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích