Mạnh, giàu từ biển

Thứ Năm, 03/05/2018, 23:37 [GMT+7]

Mạnh, giàu từ biển

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định: các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội khu vực ven biển, hải đảo đã đạt nhiều thành tựu quan trọng; đời sống người dân vùng biển, đảo từng bước được cải thiện, nâng cao; phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biển.


Một trong những kết quả quan trọng mà Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua là tỉnh đã đầu tư phát triển khá đồng bộ vùng biển và ven biển, chú trọng xây dựng vùng bờ vững mạnh, từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo.


Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo. Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo; phối hợp với các địa phương ven biển, các doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế biển gắn bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên đáng kể.


Tuy vậy, cơ sở hạ tầng các vùng biển, ven biển, nhất là hệ thống cảng biển, đường giao thông kết nối còn yếu, lạc hậu, chưa tạo thế liên kết các thành phố, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển thành một hệ thống kinh tế biển liên hoàn. Hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ biển; đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế biển; các cơ sở quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai biển, các trung tâm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ven biển còn ít về số lượng, nhỏ về quy mô. Những hạn chế nói trên đã có tác động không nhỏ tới chất lượng thực hiện Chiến lược biển.


Mục tiêu tổng quát của Chiến lược biển đến năm 2020 là xây dựng nước ta trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển”. Nước ta nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng có tiềm năng, lợi thế to lớn về biển, đảo. Do đó, tư duy về biển, về phát triển kinh tế - văn hóa hướng biển phải được thể hiện đậm nét hơn trong hệ thống cơ chế, chính sách phát triển và hành động cụ thể của các ngành, địa phương có biển. Nói cách khác, nét đặc thù của kinh tế - văn hóa biển phải được phát huy ở mức cao nhất, có hiệu quả nhất.


Quán triệt tinh thần đó, nhiều năm qua, Khánh Hòa đã tập trung nhiều nguồn lực khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, nhất là các lĩnh vực dịch vụ hàng hải, du lịch biển, đảo với cơ cấu ngành, nghề phong phú, từng bước hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác quốc tế, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia.


Mới đây, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành liên quan phải tham mưu định hướng, chính sách khai thác thủy sản bền vững; chú trọng phát triển đồng bộ đội tàu đánh bắt xa bờ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược biển. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền về biển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phải làm gì để nước ta trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển”? Câu hỏi ấy luôn là nỗi trăn trở của bao thế hệ người Việt Nam.


Năm 2020 đang ở ngay trước mặt.


PHONG NGUYÊN


 

.

các thông tin tiện ích