09:09, 28/09/2022

Đẩy nhanh việc thực hiện chương trình giảm nghèo và nông thôn mới

Ngày 28-9, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngày 28-9, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, xây lắp có năng lực trong việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững; Văn phòng UBND tỉnh sớm tham mưu lãnh đạo tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, các sở, ngành, địa phương có liên quan cần triển khai thực hiện tốt các dự án của chương trình cũng như nhiệm vụ được giao.


Đối với Chương trình nông thôn mới, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị những địa phương đang ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng quy hoạch tạm ngưng thực hiện những tiêu chí có liên quan đến đầu tư, quy hoạch, tập trung vào các tiêu chí thu nhập, văn hóa…; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.


H.Đ