10:06, 19/06/2022

Tinh thần vì hạnh phúc của nhân dân trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" (Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, năm 2021) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết sâu sắc, toàn diện về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Không chỉ mang giá trị về lý luận và thực tiễn, bài viết còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy sắc sảo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế hiện nay.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, năm 2021) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết sâu sắc, toàn diện về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Không chỉ mang giá trị về lý luận và thực tiễn, bài viết còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy sắc sảo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế hiện nay.


Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vì hạnh phúc của nhân dân với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân…”.


Bài viết đưa ra những lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay, cũng chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ trong Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”…


Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Dân là quý nhất, là quan trọng nhất, là tối thượng nhất”; “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mọi người dân, trong đó có việc con người phát triển toàn diện, sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sống trong hòa bình, bình đẳng và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước luôn xác định “Dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vì hạnh phúc của nhân dân trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt nguồn từ lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời kế thừa, phát huy những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, theo đúng nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Vì thế, mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đất nước vì thế đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

   
Nguyễn Quốc Ninh