Trung tâm Chính trị huyện Vạn Ninh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 47 đảng viên mới

Thứ Tư, 04/05/2022, 22:11 [GMT+7]

Trung tâm Chính trị huyện Vạn Ninh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 47 đảng viên mới

Từ ngày 4 đến 13-5, Trung tâm Chính trị huyện Vạn Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 47 đảng viên mới khóa 4.


Học viên tập trung nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các đảng viên còn nghiên cứu chuyên đề bổ trợ về “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”.


HOÀI DUY

.

các thông tin tiện ích