Quy định về những điều đảng viên không được làm: Kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 11/11/2021, 22:44 [GMT+7]

Quy định về những điều đảng viên không được làm: Kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và XIII của Đảng; đồng thời cập nhật những vấn đề mới phát sinh đặt ra trong thực tiễn.


Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp


Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thống nhất nhận định: Qua 10 năm thực hiện Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Tuy nhiên, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao cần thiết phải ban hành quy định mới thay thế Quy định số 47 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cập nhật những vấn đề mới phát sinh đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những tiêu cực của cán bộ, đảng viên.


Những điểm mới trong Quy định số 37


Quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước và bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.


Cụ thể, Điều 1 của Quy định số 37 so với Điều 1 của Quy định số 47 đã được bổ sung nội dung mới đầy đủ hơn, đó là đảng viên không chỉ không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép mà còn không được viết trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng.


Điều 2 của Quy định số 37 được kế thừa từ Điều 7 của Quy định 47 nhưng được bổ sung nội dung rất quan trọng đối với đảng viên, đó là thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.


Điều 3 của Quy định số 37 là nội dung hoàn toàn mới, quy định đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.


Điều 6 được kế thừa từ Điều 5 của Quy định số 47, đồng thời được bổ sung nội dung mới đó là đảng viên không được đe dọa, trù dập người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.


Điều 9 được kế thừa từ Điều 13 của Quy định số 47, đồng thời được bổ sung nội dung mới, quy định đảng viên không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.


Điều 11 được kế thừa từ Điều 13 của Quy định số 47 và được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, trong đó có việc cụ thể hóa nội dung, kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đó, Quy định số 37 đã bổ sung vào Điều 11 là cấm đảng viên “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Điều 12 được kế thừa từ Điều 10 của Quy định số  47 nhưng được bổ sung nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Quy định số 201-QĐ/TW ngày 23-9-2021 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.


Điều 13 là quy định hoàn toàn mới, quy định đảng viên không được can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác.


Kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng


Từ khi ra đời cho đến nay, hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các nghị quyết, quy định của Đảng ngày càng hoàn thiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn sứ mệnh mà lịch sử và nhân dân đã giao phó cho Đảng.


Ngay sau khi Quy định số 37 được ban hành, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên đều đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi vì, Quy định số 37 đưa ra nhiều điểm mới liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này đúng như tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vào tháng 10 vừa qua: “Việc sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm là để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.


Quy định số 37 là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng nhưng cần phải có kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với những đảng viên làm trái quy định này. Bởi chúng ta thấy rằng, trong những năm gần đây, Trung ương Đảng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, có cơ chế để kiểm tra, sớm phát hiện, xử lý người đứng đầu sai phạm. Cho nên cần phải có những quy định cụ thể triển khai việc thực hiện những điều đảng viên không được làm để cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân cùng giám sát.


KIÊN ĐỊNH

.

các thông tin tiện ích