Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, 10/05/2021, 07:25 [GMT+7]

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

LTS: Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Riêng tỉnh Khánh Hòa có 13 ứng cử viên, trong đó có 10 ứng cử viên do địa phương giới thiệu và 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Theo đó, 13 người ứng cử được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau: Đơn vị bầu cử số 1, gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, được phân bổ 4 ứng cử viên, được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2, gồm TP. Nha Trang, được phân bổ 4 ứng cử viên, được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 3, gồm: TP. Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa, được phân bổ 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu. Báo Khánh Hòa điện tử trân trọng giới thiệu đến cử tri trong tỉnh tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên (xếp theo thứ tự alphabet).

 

Xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm

 

- Họ và tên: TRẦN TUẤN ANH

 

- Sinh ngày: 6-4-1964


- Quê quán: Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế, ngoại giao; Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xác định sẽ tập trung vào những nội dung hoạt động trọng tâm như sau:


Trước hết, tôi luôn bám sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn cuộc sống của người dân và doanh nghiệp để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu phục vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Thứ hai, tập trung đề xuất các kiến nghị, giải pháp với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa; tạo mối liên kết mạnh mẽ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và giữa các vùng trong cả nước nhằm phát triển nhanh và bền vững đất nước.


Thứ ba, chú trọng tổng kết, đánh giá các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng những nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội. Tôi sẽ cùng Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, mới nảy sinh mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, đặc biệt sẽ tính tới việc thí điểm, tổng kết một số chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.


Thứ tư, tập trung phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp - năng lượng, du lịch chất lượng cao, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.


Thứ năm, tập trung giám sát về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vấn đề bức xúc cử tri phản ánh. Qua đó, phát huy những kết quả tích cực, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, giúp các cơ quan hữu quan nhận thức đầy đủ trách nhiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.  


HẢI LĂNG (Lược ghi)

 


 

Quan tâm đến phát triển thủy sản và chính sách “tam nông”

 

- Họ và tên: LÊ HẢI DŨNG

 

- Sinh ngày: 10-12-1976


- Quê quán: Xã Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; đại học chuyên ngành Luật Kinh tế - Dân sự.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ luôn gắn bó, thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tôi sẽ tập trung quan tâm vào các lĩnh vực sau:


Một là, các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhất là áp dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực, ngành nghề, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo…
Hai là, dành nhiều sự quan tâm đến phát triển thủy sản, nông nghiệp, nông thôn, nông dân; chú trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng và khai thác thủy sản; vật tư phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản nhằm góp phần ổn định đời sống của nông dân.


Ba là, quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch và phát triển các công trình thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình thủy sản: Cảng cá, luồng lạch, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và khai thác có hiệu quả các công trình thủy sản được giao khác; tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá.


BÍCH LA (Lược ghi)

 


 

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân
 

- Họ và tên: HÀ HỒNG HẠNH


- Sinh ngày: 18-11-1976


- Quê quán: xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế thủy sản.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.


Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung vào các vấn đề chính sau:


Tôi sẽ tích cực tham gia vào hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quốc gia; tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


Bên cạnh đó, tôi quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, giải quyết những vấn đề khó khăn của hội viên nông dân; nhất là hỗ trợ hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết 6 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà băng - Nhà khoa học - Nhà phân phối và liên kết nông dân giỏi với nông dân để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tập trung các nguồn lực, tăng cường đầu tư, hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn…


Tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức pháp luật cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng biển đảo. Bên cạnh đó, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương; tham gia các cuộc tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề đạt với Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri…


THANH LONG (Lược ghi)


 


 

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề

 

- Họ và tên: VÕ THÀNH HOÀNG HIẾU

 

- Sinh ngày: 7-11-1980


- Quê quán: Bình Ân, Gò Công, tỉnh Tiền Giang


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Mạng và hệ thống điện


- Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ cố gắng và quyết tâm làm thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu, cụ thể:


Tôi sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Tôi sẽ tích cực đề xuất cải cách hành chính, đấu tranh và giải quyết triệt để các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.


Tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực đông đảo cử tri quan tâm; góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt các mục tiêu của quốc gia và của tỉnh Khánh Hòa, trong đó phải đặt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết.


Tôi sẽ tham gia đóng góp tích cực, góp ý xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; qua đó làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, ông quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Trên cương vị và lĩnh vực công tác của mình, tôi sẽ đề xuất các giải pháp đào tạo nghề nghiệp trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng và phù hợp, giải quyết việc làm cho đội ngũ lao động của tỉnh; tăng cường thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng và năng suất lao động của nguồn nhân lực, tham mưu xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ sáng tạo và khởi nghiệp.


Xuân Thành (Lược ghi)

 
Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
 

- Họ và tên: TRƯƠNG THANH HÒA

 

- Sinh ngày: 1-1-1972.


- Quê quán: Xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thị ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa.


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:


Thứ nhất, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chính quyền địa phương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri; đồng thời, đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, HĐND các cấp, giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.


Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức thành viên, các cấp, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.


Thứ ba, tập trung nghiên cứu, đề xuất một số nội dung cụ thể về các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng chuyên môn hóa sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; các giải pháp phát triển hạ tầng ở các xã miền núi, hệ thống thủy nông ở các vùng chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn, nhất là những khu vực nông dân bị thu hồi đất để phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ; chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư sản xuất; cung cấp kịp thời cho nông dân các thông tin về cung cầu, giá cả thị trường, đầu ra của nông sản… ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, đề xuất các chính sách đối với cán bộ ở cơ sở, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh và đất nước.


K.HÀ (Lược ghi)

 


 

Đề xuất với Trung ương cơ chế, chính sách để phát triển Khánh Hòa

 

- Họ và tên: TRẦN NGỌC KHÁNH


- Sinh ngày 14-11-1964.


- Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Luật.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.


Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:


Một là, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.


Hai là, phát huy sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; luôn lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trên các lĩnh vực công tác như: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...


Ba là, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục sát cánh, đồng hành với chính quyền các cấp trong tỉnh, có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương về cơ chế, chính sách nhằm phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.


Bốn là, cùng với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh; chú trọng xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng các lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh, trong đó có các lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa.


THỦY BA (Lược ghi)

 


 

Nỗ lực khôi phục kinh tế du lịch của tỉnh

 

- Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG MINH

 

- Sinh ngày: 16-6-1968


- Quê quán: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần  Nhà ga Quốc tế Cam Ranh.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc  hội khóa XV, tôi sẽ tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:


Một là, thường xuyên giữ mối liên hệ, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ một cách trung thực, có trách nhiệm; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; kiến nghị, đề xuất những giải pháp khả thi để Quốc hội và Chính phủ giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm.


Hai là, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; tham mưu, giúp việc cho Quốc hội trong việc xây dựng khung hành lang pháp lý đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân; tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan Nhà nước.


Trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, tôi nhận thấy các vấn đề mà cử tri quan tâm, đó là: Sớm thúc đẩy các quy định pháp luật, chính sách của Chính phủ đi vào thực tiễn, giải quyết những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, khôi phục kinh tế du lịch của tỉnh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững; gắn kết các doanh nghiệp du lịch cùng quảng bá, xúc tiến du lịch thương mại trong và ngoài nước, sớm ghi tên Nha Trang - Khánh Hòa trên bản đồ du lịch thế giới.

Cử tri cũng quan tâm đến việc thực hiện đồng bộ các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo môi trường trong sạch, tạo sự an tâm cho du khách cũng như người dân khi du lịch và làm việc tại Khánh Hòa và các vùng lân cận; đề xuất, chủ động quảng bá mở thêm đường bay đến các thị trường mới nhằm đa dạng hóa thị trường khách du lịch…


Là ứng cử viên nữ, tôi dành sự quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, sức khỏe lao động nữ, bình đẳng giới và phát huy vai trò của người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.


C.VÂN (Lược ghi)

 Đem tiếng nói của nhân dân tới diễn đàn Quốc hội

 

- Họ và tên: HÀ NGỌC PHI

 

- Sinh ngày: 6-4-1983


- Quê quán: xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.


- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cấp thoát nước; đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh;  đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh.Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ có tiếng nói thẳng thắn, trung thực và đầy trách nhiệm nhằm đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri tại các kỳ họp của Quốc hội. Trên tinh thần đó, tôi sẽ dồn hết trí tuệ và tâm lực thực hiện các chương trình hành động sau:


Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Tôi sẽ gắn bó sâu sát, thường xuyên với cử tri toàn tỉnh và cử tri của đơn vị bầu cử nhằm lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của cử tri để hiểu đúng và phản ánh đầy đủ, trung thực những bức xúc, trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đôn đốc chính quyền Trung ương và tỉnh giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri.


Tôi sẽ tích cực có tiếng nói để tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp như: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp ngành nước tiếp cận nguồn vốn vay để triển khai các dự án cấp nước sạch nông thôn, khu vực miền núi, hải đảo.


Đối với các vấn đề bức xúc của cử tri hiện nay như: Đất đai, xử lý rác thải, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm... tôi sẽ tập trung lắng nghe, phản ánh đến Quốc hội, truyền tải đến các cơ quan có thẩm quyền; tham gia giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.


Tiếp tục nghiên cứu, bám sát tình hình kinh tế - xã hội địa phương để sớm có những đề xuất giải pháp cụ thể, cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển bền vững, hiện đại, văn minh; nâng cao mức sống về vật chất và văn hóa của cử tri trong tỉnh.


X.Thành (Lược ghi)

 


 

Phát huy sở trường trong công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội

 

- Họ và tên: LÊ XUÂN THÂN

 

- Sinh ngày: 2-5-1961


- Quê quán: Xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn:  Tiến sĩ chuyên ngành Luật.


- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin cam kết sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân với các nội dung cụ thể sau:


Tôi sẽ thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ và đột xuất để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, chuyển ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; tham gia đầy đủ và nghiêm túc các cuộc giám sát của Quốc hội về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư pháp, hành pháp… trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề công lý, công bằng và an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.


Là người được đào tạo pháp luật và trải qua 38 năm kinh nghiệm áp dụng pháp luật, là luật gia nhiều năm và là thành viên của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 10 năm, tôi sẽ phát huy thật tốt khả năng, sở trường trong công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Là người con của mảnh đất Khánh Hòa được tham gia ứng cử trên địa bàn tỉnh nhà là niềm vinh dự lớn lao đối với bản thân, tôi sẽ không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là người đại biểu của dân.


H.L (Lược ghi)

 


 

Quan tâm đến chính sách dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới

 

- Họ và tên: CAO THỊ THÊM

 

- Sinh ngày: 25-5-1974


- Quê quán: Xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế.


- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Cụ thể:


Tôi sẽ làm cầu nối hiệu quả giữa cử tri với Quốc hội và nhân dân cả nước; tiếp tục lắng nghe và thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực đến các cơ quan chức năng và đôn đốc, giám sát việc giải quyết những yêu cầu cử tri đặt ra.


Quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, đoàn kết, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập nâng cao trình độ; tích cực thực hiện mọi nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.


Tích cực đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn; nỗ lực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


TIỂU MAI (Lược ghi)

 


 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
 

- Họ và tên: ĐỖ NGỌC THỊNH

 

- Sinh ngày: 10-1-1960

 

- Quê quán: Xã Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Luật.

 

- Nghề nghiệp, chức vụ: Luật sư, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.


Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt các công việc sau:


Thứ nhất, gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và phản ánh kịp thời với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền; tiếp nhận, đề nghị với cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; báo cáo với cử tri về hoạt động đại biểu của mình và chịu sự giám sát của cử tri.


Thứ hai, tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức kinh tế - xã hội và lợi ích của Nhà nước; tập hợp đoàn kết đội ngũ luật sư, góp phần bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.


Thứ ba, thường xuyên đóng góp vào việc quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền của đất nước; thực hiện giám sát các vấn đề cử tri quan tâm như: Phòng, chống tham nhũng và tội phạm, chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…


Thứ tư, luôn quan tâm, theo dõi, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là cầu nối giữa địa phương với Trung ương để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhằm góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển vững chắc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Thứ năm, với trách nhiệm là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tôi sẽ cố gắng xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa phát triển vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp tại địa phương và trong cả nước.


H.LĂNG (Lược ghi)

 


 

Luôn lắng nghe ý kiến cử tri để kiến nghị các cấp giải quyết

 

- Họ và tên: HÀ QUỐC TRỊ

 

- Sinh ngày: 18-2-1969

- Quê quán: Phương Khoan, Sông Lô, Vĩnh Phúc.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí

- Chức vụ:  Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa


Trước khi về công tác tại Khánh Hòa, tôi đã có 26 năm làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là một vinh dự lớn đối với tôi nhưng cũng đặt lên vai tôi trách nhiệm nặng nề trước cử tri, trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ bố trí thời gian hợp lý để vừa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được Ban Bí thư phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, vừa tham gia đóng góp được nhiều ý kiến vào các quyết định chung của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể là:


Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc toàn khóa cũng như từng phiên họp của Quốc hội theo hướng tiếp tục đổi mới nội dung, cải tiến về hình thức để vừa nâng cao được chất lượng công tác chuyên môn, vừa rút ngắn thêm được thời gian của từng phiên họp Quốc hội.


Dành thời gian tự nghiên cứu hoặc tổ chức tham khảo ý kiến của các chuyên gia có liên quan để có hình thức thích hợp đóng góp vào việc thực hiện 3 chức năng của Quốc hội là: Hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và công tác giám sát tối cao của Quốc hội. Chủ động tìm hiểu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh.


Tôi sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, đồng thời dành thêm thời gian thích hợp để tìm hiểu, tiếp xúc thực tế với cử tri ở cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri đối với tổ chức đảng, chính quyền và MTTQ, đoàn thể các cấp, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo hoặc kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Với trách nhiệm cá nhân tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe, tập hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.  Kiến nghị hoặc góp ý với các cơ quan chức năng ở từng cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) để xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý để trả lời các cá nhân và tổ chức có yêu cầu, đề nghị. Chọn lọc để dẫn chứng, chứng minh khi tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước có liên quan đến những nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.


Thông qua các kỳ sinh hoạt của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các hoạt động của cá nhân đại biểu Quốc hội để lắng nghe, tiếp thu, chọn lọc, tích lũy các thông tin phản ánh nhiều chiều, từ nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau để nâng cao hiểu biết và nhận thức, có thêm hiểu biết về tình hình thực tế của đất nước cũng như của tỉnh, huyện và cơ sở; qua đó góp phần thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được Đảng phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại biểu Quốc hội.


X.T(Lược ghi)

 


 

Quan tâm cơ chế chính sách để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có Khánh Hòa

 

- Họ và tên: LÊ HỮU TRÍ

- Sinh ngày: 13-2-1968


- Quê quán: Phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính;  Cử nhân Chính trị; Thạc sĩ Kinh tế


- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh

 

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết:


Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng với Quốc hội hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật; bàn bạc, quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của đất nước.


Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; liên hệ chặt chẽ với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội, các cơ quan hữu quan và kiến nghị chính quyền giải quyết. Tôi sẽ phổ biến, vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật; sẵn sàng thể hiện chính kiến của mình và kiên trì đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân theo quy định.


Tăng cường giám sát; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính; tạo môi trường để những người có năng lực có cơ hội phát triển, cống hiến. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền; đấu tranh với các vi phạm trong thực thi công vụ của cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức và vi phạm pháp luật khác.


Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở mở rộng dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao dân trí, tạo đồng thuận cao nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.


NGUYỄN VŨ (lược ghi)


 

.

các thông tin tiện ích