10:09, 14/09/2020

Thi đua là yêu nước

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" với mục đích thi đua là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.
 

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” với mục đích thi đua là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.
 
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước, đưa nước ta có vị thế và cơ đồ rạng rỡ như ngày nay. Gần 70 năm qua, lời dạy của Người tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất - 1952 vẫn vẹn nguyên giá trị: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất…”.
 
Vâng theo lời dạy của Người, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Khánh Hòa đã thực sự là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội; nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến với sức lan tỏa mạnh mẽ đã xuất hiện đều khắp trên các lĩnh vực, địa phương. Những đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới thực sự là cánh chim đầu đàn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác thi đua ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, tạo ra khí thế mới trong người lao động. Tuy nhiên, phong trào thi đua của tỉnh cũng không khỏi có lúc, có nơi xuất hiện những biểu hiện chung của cả nước mà Đảng ta đã chỉ ra. Đó là chưa chú trọng khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, doanh nghiệp ngoài nhà nước, công nhân và người lao động trực tiếp sản xuất, còn tập trung cho người có chức vụ…
 
Đơn cử như trong danh sách đề nghị khen thưởng năm 2017 của tỉnh, chỉ có 34/66 cá nhân là người lao động trực tiếp, không có chức vụ. Tương tự năm 2018, tỷ lệ này là 21/56 và năm 2019 là 10/19. Đây là điều mà các cấp, các ngành và nhất là những cơ quan tham mưu công tác thi đua cần hết sức tỉnh táo, cẩn trọng để kịp thời khắc phục; phải để công tác thi đua thực sự bắt đầu từ người trực tiếp lao động. 
 
Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 là dịp để chúng ta tôn vinh những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Toàn tỉnh ra sức thực hiện thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn của toàn Đảng bộ, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng nên một Khánh Hòa giàu đẹp, dân chủ, văn minh.
 
KHÁNH HÒA