Năm 2020, Sở Tư pháp phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tiếp tục dưới 1%

Thứ Hai, 10/02/2020, 18:19 [GMT+7]

Năm 2020, Sở Tư pháp phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tiếp tục dưới 1%

Năm nay, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy sở và các đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính vừa được Sở Tư pháp ban hành.


Cụ thể, sở sẽ nâng cao chất lượng tham mưu công tác cải cách thể chế; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời, sở tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cố gắng  tối thiểu 90% nhiệm vụ, công việc do UBND tỉnh giao được triển khai đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.


Đặc biệt, sở xác định sẽ triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp. Sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu đạt chỉ tiêu về thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp; đạt từ 30% trở lên số hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả của các thủ tục hành chính được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích. Toàn bộ hồ sơ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được phối hợp xác minh tại Công an tỉnh được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử.

Người dân làm thủ tục tại Sở Tư pháp.
Người dân làm thủ tục tại Sở Tư pháp.

Sở phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn tiếp tục duy trì dưới 1%; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị đạt tối thiểu 80%.


N.V


 

.

các thông tin tiện ích