Quan tâm giáo dục, xây dựng con người hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ

Thứ Năm, 23/05/2019, 23:00 [GMT+7]

Quan tâm giáo dục, xây dựng con người hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, diễn ra ngày 23-5.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể.

 

5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết; xây dựng môi trường văn hóa, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến rõ nét; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình hành động số 23 được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục được đầu tư và phát triển; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2018, toàn tỉnh có 245.531 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88%; 843 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 85%; 1.077 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 86%. Hiện nay, cấp huyện có 8/9 địa phương có trung tâm văn hóa - thể thao; 82/140 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; toàn tỉnh có 255/992 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các cá nhân
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; quan tâm giáo dục, xây dựng con người hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Bên cạnh đó, nghiên cứu chế độ đầu tư ngân sách cho sự nghiệp phát triển văn hóa; quan tâm xây dựng Bảo tàng tỉnh, trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới; chú trọng xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, giáo dục chính trị, đạo đức cho học sinh, sinh viên; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích