Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa

Thứ Bảy, 29/08/2020, 00:51 [GMT+7]

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa

 Ngày 20-8, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 33 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa.


Theo đó, người đứng đầu bộ, tỉnh, thành ban hành chỉ thị hoặc kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chỉ đạo cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gương mẫu đi đầu thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng chất thải nhựa dùng một lần, phân loại chất thải tại nguồn; truyền thông nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về giảm thiểu chất thải nhựa…


Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành chế định quản lý chất thải rắn trong dự án Luật Bảo vệ môi trường; thực hiện việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 16 (ngày 22-5-2015) của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở tái chế chất thải chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình hợp tác công tư; xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa hạt vi nhựa…; phối hợp với Bộ Công Thương thống kê, phân loại nguyên liệu nhựa sử dụng trong sản xuất, tiêu dùng và chất thải nhựa; xây dựng cơ sở dữ liệu về sử dụng nhựa và chất thải nhựa trên phạm vi toàn quốc; trình Chính phủ đề án xây dựng khu công nghiệp tái chế tập trung, quy định về nhập phế liệu nhựa theo quy định về bảo vệ môi trường…


V.L
 

.

các thông tin tiện ích