Sẽ bỏ điểm kiểm tra 1 tiết cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Thứ Tư, 20/05/2020, 22:10 [GMT+7]

Sẽ bỏ điểm kiểm tra 1 tiết cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

Đây là một trong những nội dung tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý.


Dự thảo giữ lại những nội dung phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và thực tế dạy học, bãi bỏ hoặc điều chỉnh những nội dung lạc hậu so với hiện nay. Một số điểm mới đáng chú ý của dự thảo là: tăng cường kết hợp đánh giá định tính và định lượng, tức kết hợp đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số, thực hiện ở hầu hết các môn học; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá như: hỏi đáp, thuyết trình, kiểm tra viết trên giấy hoặc trên máy tính…; giảm số đầu điểm so với quy định hiện hành: một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết. Tuy nhiên, giáo viên có thể thực hiện 3 đến 4 lần kiểm tra, đánh giá học sinh để lấy 2 đầu điểm đó. Trong tính điểm tổng kết cuối năm học, điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên được tính hệ số 1, điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2, điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3. Dự thảo cũng tăng cường vai trò môn Ngoại ngữ trong xét danh hiệu học sinh giỏi; mở rộng hơn đối tượng khen thưởng…


T.V

 

.

các thông tin tiện ích