Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Thứ Năm, 11/01/2018, 23:58 [GMT+7]

Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa yêu cầu các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; từng bước khắc phục bệnh thành tích trong GD. 
 
Theo đó, các đơn vị rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định, yêu cầu không còn phù hợp, dễ dẫn tới bệnh thành tích trong GD. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng GD cho từng năm học, học kỳ, bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế. Không tổ chức các hoạt động GD trái quy định, gây áp lực cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả các kỳ thi, hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị. Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở GD; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng các cơ sở GD; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong GD. 
 
Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của từng địa phương, đơn vị; thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đó. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và xã hội để phát triển GD.
 
Sở GD-ĐT yêu cầu, khắc phục bệnh thành tích trong GD là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức; là giải pháp quan trọng để tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả GD-ĐT. Các đơn vị cần nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học báo cáo kết quả thực hiện về sở để kịp thời chỉ đạo và báo cáo Bộ GD-ĐT. 
 
S.D
.

các thông tin tiện ích