09:08, 10/08/2022

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho 576 người lao động

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của 26 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08, ngày 28-3-2022 của Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của 26 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08, ngày 28-3-2022 của Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho 1.032 người lao động đang làm việc và 63 người quay lại thị trường lao động.


Trên cơ sở đó, UBND huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định, hỗ trợ cho 517 lao động đang làm việc với số tiền hơn 681 triệu đồng; 59 lao động quay lại thị trường lao động với số tiền hơn 92 triệu đồng. Số lao động trên đang thuê nhà ở thuộc 20 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Khu Công nghiệp Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) và Khu Kinh tế Vân Phong (huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa).


V.G