Cam Lâm: Triển khai công tác trẻ em năm 2020

Thứ Hai, 23/03/2020, 22:08 [GMT+7]

Cam Lâm: Triển khai công tác trẻ em năm 2020

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác trẻ em năm 2020 trên địa bàn huyện.


Mục tiêu kế hoạch đề ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa các địa bàn dân cư; hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và bị bạo lực, xâm hại... UBND huyện giao các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, quy định của Luật Trẻ em; truyền thông rộng rãi về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em và số điện thoại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; lồng ghép công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong xây dựng và tổ chức các chương trình, đề án, dự án; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng...


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích