Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Yêu cầu tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử

Thứ Hai, 16/09/2019, 22:05 [GMT+7]

Yêu cầu tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử. Theo đó, phải khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ xếp hạng, cắm mốc di tích, bia di tích theo đúng quy định pháp luật. Trước mắt lập hồ sơ xếp hạng và cắm mốc xác định khu vực bảo vệ I đối với các căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy qua 2 cuộc kháng chiến chưa xếp hạng: Đồng Bò, Đồng Trăng, Hòn Hèo, Đá Bàn. Có kế hoạch thường xuyên tu bổ, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng: Hòn Dù, Hòn Dữ, Tô Hạp.


Nghiên cứu nâng cấp, đầu tư hoàn chỉnh một số di tích có điều kiện gắn với du lịch như: Căn cứ Đồng Bò, địa điểm lưu niệm tàu C235 Ninh Vân, khu mộ bác sĩ A.Yersin…, khuyến khích xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về giá trị của các di tích gắn liền với các sự kiện lịch sử của các thời kỳ cách mạng bằng nhiều hình thức như: dã ngoại về nguồn, xây dựng tài liệu tuyên truyền…


D.H 

.

các thông tin tiện ích