Viện Hải dương học tuyển dụng viên chức năm 2020

Chủ Nhật, 09/02/2020, 23:08 [GMT+7]

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thực hiện công văn số 96/VHL-TCCB ngày 16/01/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức 2020 như sau:


I. Số lượng và chuyên ngành dự tuyển:


- 02 (Hai) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành Sinh học.


- 01 (Một) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành Công nghệ sinh học.


- 01 (Một) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.


- 01 (Một) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường.


II. Tiêu chuẩn:


1. Có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;


2. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành;


3. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;


4. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


5. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển 24 tháng trở lên;


6. Đã tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh hoặc chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên;


7. Là tác giả/đồng tác giả của ít nhất 01 công trình nghiên cứu đăng trong tạp chí chuyên ngành.


III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:


- Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu ban hành kèm theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ - xem chi tiết trên website của Viện Hải dương học: www.vnio.org.vn).


- Các minh chứng về kinh nghiệm công tác, tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ, năng lực xuất bản (theo tiêu chuẩn tại khoản 5, 6, 7 thuộc Mục II).


IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:


- Thời gian: trước ngày 15/03/2020


- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Hải dương học; Số 01 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0258. 3590036.


V. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển


VI. Nội dung xét tuyển:


Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.


VII. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 4/2020 tại Viện Hải dương học.


VIII. Lệ phí tuyển dụng: Theo qui định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.


Lưu ý: Chỉ mời phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu sau khi kiểm tra Hồ sơ đăng ký dự tuyển.
 

.

các thông tin tiện ích