UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất

Thứ Tư, 24/07/2019, 23:35 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Tuyến đường vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.


UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Tuyến đường vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang:


1. Lý do thu hồi đất: Thực hiện Công trình Tuyến đường vào dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Đồng, TP Nha Trang.


3. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.


4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và đóng góp của Công ty TNHH Hải Đăng.


5. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Nha Trang (Ban QLDA các CTXD Nha Trang là cơ quan đầu mối).


6. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà, đất trong phạm vi dự án liên hệ với UBND xã Phước Đồng (thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang) hoặc Ban QLDA các CTXD Nha Trang (139 Thống Nhất, TP Nha Trang) để kê khai diện tích đất và tài sản có trên đất, số nhân khẩu, cung cấp hồ sơ liên quan đến thửa đất bị thu hồi, để làm cơ sở cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.


                            


 

.

các thông tin tiện ích