Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Thứ Tư, 27/03/2019, 23:19 [GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Tại văn bản số 1968 22-3-2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu năm 2019.


Cụ thể, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 01 ngày 8-1-2019 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019 và Chỉ thị số 05 ngày 17-9-2018 của Thống đốc NHNN về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN về kiểm soát tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro khi bán nợ cho VAMC.


Cùng với đó, thực hiện dự thu lãi phù hợp với thực trạng các khoản nợ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật để phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, thường xuyên rà soát tình hình thực tế của các khoản nợ đang dự thu lãi, đặc biệt các khoản lãi có dự thu lớn để kịp thời thoái lãi thu đối với các trường hợp khó có khả năng thu hồi. Thực hiện thoái các khoản thu lãi dự thu theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của NHNN.


Định kỳ rà soát, cập nhật kế hoạch xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 chi tiết cho năm 2019 và 2020; tích cực triển khai các phương án, giải pháp xử lý nợ xấu đảm bảo kết quả xử lý nợ xấu theo đúng lộ trình, kế hoạch tại phương án đã được NHNN phê duyệt, chấp nhận.


Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng; mua, bán và xử lý nợ xấu nhằm tuân thủ đầy đủ quy định tại Thông tư số 13 ngày 18-5-2018 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD.


Thống đốc NHNN yêu cầu, các TCTD tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 cho NHNN đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định…


G.C (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích