11:06, 29/06/2022

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu: trên 90% các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP; diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm so với năm 2021; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo ATTP (đạt loại A, B) tăng 10% so với năm 2021; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết sản xuất thực phẩm ATTP đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2021…


Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên chính sách, pháp luật về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP; tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực.


K.T