Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thứ Sáu, 24/05/2019, 06:24 [GMT+7]

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập BCĐ quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (BCĐ quốc gia về IUU) do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng BCĐ.


BCĐ quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc qua trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU); chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.


BCĐ quốc gia về IUU có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU; kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các bộ, ban, ngành và địa phương vượt quá thẩm quyền; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU...


Các thành viên BCĐ quốc gia về IUU hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của BCĐ quốc gia về IUU.


T.K

.

các thông tin tiện ích